<title>NVON</title>

Meewerken aan vernieuwing examenprogramma’s van de natuurwetenschappelijke vakken vmbo, havo en vwo

In de komende jaren, vanaf voorjaar 2022, gaan vakvernieuwingscommissies aan het werk om de examenprogramma’s voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo te herzien. Niet alle schoolvakken komen gelijk aan de beurt. De volgorde hiervan is mede bepaald door politieke keuzes. De kernvakken (Nederlands, Wiskunde en Moderne Vreemde Talen) werden vooraan gezet. Op aandringen van NVON heeft de Tweede Kamer bij motie besloten dat ook de natuurwetenschappen in die eerste ronde meegenomen worden. Dat is belangrijk om de samenhang met wiskunde te waarborgen. Daarnaast heeft de Kamer besloten dat de vakverenigingen, waaronder NVON, een veel grotere rol krijgen bij het vernieuwingstraject. De bedoeling hiervan is dat de betrokkenheid van leraren en scholen vergroot wordt.
Er is bij deze herziening niet gewacht op de afronding van het traject Curriculum.nu voor de onderbouw vo en het basisonderwijs. De voorstellen liggen bij OCW, en wachten op verdere uitwerking. Met een nieuw kabinet in zicht zal dat de komende tijd weer in beweging komen.

SLO werft leden voor de vakvernieuwingscommissie (januari-februari 2022)

NVON werft leden voor de advieskring natuurwetenschappelijke vakken, de NVON commissie en klankbordgroeponderwijsontwikkeling (18 januari 2022)

 

Vanaf begin 2022: vakvernieuwingscommissies, onder regie SLO

Voor het traject van de vernieuwing van de vakken in de bovenbouw gaat de komende twee jaar aan de examenprogramma's gewerkt worden. Op basis van die programma’s worden vernieuwde syllabi gemaakt, die de basis vormen voor nieuwe centrale examens en voor herziening van lesmateriaal. Na de vaststelling van de examen­programma’s zal het zo dus nog een aantal jaren duren voor die programma’s in leerjaar 3 (vmbo) of 4 (havo-vwo) worden ingevoerd.

Het is te verwachten dat voor de natuurwetenschappelijke vakken in de vmbo-examenprogramma’s de meeste aanpassing zal plaatsvinden. Voor de havo-vwo programma's is de verwachting dat de aanpassingen beperkt zullen zijn, mede doordat de programma’s en examensyllabi relatief recent herzien zijn. Knelpunten kunnen bij deze herziening aangepakt worden.

Bij vmbo is daarnaast de ontwikkeling van De Nieuwe Leerweg bijna klaar. Dat heeft het nieuwe vak Technologie en Toepassing opgeleverd. Het is belangrijk dat de aansluiting van dit nieuwe vak bij de natuurwetenschappelijke vakken in het vmbo gewaarborgd blijft. Tegelijk moet gewerkt worden aan een goede aansluiting tussen vmbo enerzijds en havo – vwo anderzijds. Zodoende is er voor gekozen om vmbo, havo en vwo in samenhang te vernieuwen. Dat betekent dat  één vakvernieuwingscommissie voor de natuurwetenschappelijke vakken gevormd wordt waarbinnen kleinere groepen aan de programma’s van de verschillende vakken en niveaus gaan werken. 

Meer informatie over het vernieuwingstraject: https://www.slo.nl/thema/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma/

 

SLO zoekt leraren en vakinhoudelijke experts

Voor de vakvernieuwingscommissies worden komende tijd leraren en vakinhoudelijke experts geworven. Op moment van schrijven staat de inschrijving open voor Nederlands en Moderne Vreemde Talen. Dat zal daarna (in de periode 31 januari tot 27 februari 2022) voor de natuurwetenschappelijke vakken gebeuren. Er worden nu ook procesregisseurs geworven voor elke commissie, dus één persoon voor de vakvernieuwingscommissie Natuurwetenschappen. Reactie: uiterlijk 10 januari 2021. 
Meer informatie over de functies en solliciteren: zie https://www.slo-vakvernieuwingscommissies.nl/

 

Advieskringen: werving leden door de NVON

Naast de vakvernieuwingscommissies worden advieskringen ingericht, waarin diverse experts en vertegenwoordigers uit vakverenigingen een vaste plaats innemen. Zij begeleiden het gehele ontwikkeltraject en voorzien de vernieuwingscommissie op gezette tijden van feedback.

De vakverenigingen, waaronder NVON, is gevraagd om voor deze advieskringen mensen af te vaardigen. Leden van de advieskring brengen de opvattingen uit de vakvereniging in en houden de vakvereniging op de hoogte van de ontwikkelingen. Uit de verschillende advieskringen wordt ook een advieskring samengesteld die de samenhang tussen de vernieuwingen in de verschillende vakgebieden gaat bewaken. De advieskring functioneert onder verantwoordelijkheid van SLO.

Voor de duidelijkheid: de advieskringen vervangen de bij Curriculum.nu gehanteerde brede consultatie van het veld, waar iedereen zonder drempel feedback kon indienen. Daarnaast is de relatie ontwikkelteam en advieskring niet vrijblijvend: de vakvernieuwingscommissies worden verplicht om verantwoording af te leggen over wat er met de adviezen uit de advieskring gedaan is.

 

Organisatie binnen de NVON

Binnen de NVON wordt een interne commissie gevormd die tot taak heeft de ontwikkelingen van de SLO-vakvernieuwingscommissies nauwkeurig te volgen én daar namens de NVON advies over te formuleren. Deze commissie zal zelf bepalen wie er uit haar midden afgevaardigd worden naar de advieskring Natuurwetenschappelijke vakken. Voor de adviseurs die zitting hebben in de advieskringen stelt SLO een vergoeding beschikbaar.

De NVON-commissie wordt aangestuurd door Martin Goedhart, Saskia van der Jagt, Maarten Pieters  en Jan Jaap Wietsma. 

Deze commissie wordt verder uitgebreid met leden die afgevaardigd kunnen worden naar de advieskring. Hiervoor worden leden geworven via een sollicitatieronde.

De commissie maakt ook gebruik van een klankbordgroep, waarin afvaardigingen van vaksecties, bestuurscommissies en deskundige leden uit de vereniging deel nemen. Kleinere groepen zullen zich met de afzonderlijke vakken en schoolniveaus bezighouden. Kortom: een dynamisch geheel. Werkenderwijs zal moeten blijken wat de meest effectieve vorm van organiseren en overleggen is. 

Zoals de planning er nu uit ziet levert een SLO-vakvernieuwingscommissie vijf keer een (tussen)product op. Daar zal de advieskring, in samenspraak met de vakvereniging, binnen acht weken een inhoudelijke reactie op kunnen geven. Dat betekent dat het werk voor de NVON-commissie en de adviseurs drukke momenten zal kennen. 

 

Solliciteren als lid NVON commissie onderwijsontwikkeling

Als je lid bent van de NVON en belangstelling hebt om zitting te nemen in de NVON commissie, en afgevaardigde kunt worden voor de advieskring Natuurwetenschappen, kun je solliciteren. Binnen de commissie wordt bepaald welke commissieleden afgevaardigd worden naar de advieskring. Vermeld bij je sollicitatie ook welk(e) schoolvak(ken) je geeft en aan welk(e) niveau(s). 

Stuur een motivatiebrief en CV aan Jan Jaap Wietsma, voorzitter@nvon.nl, uiterlijk 18 januari 2022. Vermeld in het bericht: sollicitatie NVON commissie onderwijsontwikkeling.

Op de website van SLO is nader omschreven wat er van de leden van de advieskring verwacht wordt.

 

Leden voor de klankbordgroep gezocht

Je kunt je ook aanmelden voor de NVON klankbordgroep onderwijsontwikkeling. Daarvoor hoef je niet te solliciteren. Het is het wel plezierig als je via een bericht aan Jan Jaap Wietsma, voorzitter@nvon.nl laat weten dat je daar graag aan deelneemt. Vermeld in het bericht: aanmelden NVON klankbordgroep onderwijsontwikkeling, welk(e) schoolvak(ken) je geeft en aan welk(e) niveau(s). Dan zorgen we dat je op de hoogte blijft en uitgenodigd wordt voor toekomstige bijeenkomsten.