460 miljoen voor po en vo, staking van de baan!

2 november

Na intensief overleg is er gisteren, 1 november, een convenant gesloten over een pakket aan maatregelen voor het primair en voortgezet onderwijs van in totaal 460 miljoen. Dit convenant tussen minister Slob enerzijds en de bonden, waaronder de FvOv, en de raden anderzijds, betreft middelen ter bestrijding van de werkdruk en personeelstekorten. De hoogte van het bedrag overstijgt onze vraag in onze gezamenlijke claim voor het noodpakket (was 423,5 miljoen) maar bestaat overwegend uit incidenteel geld.

Eindelijk erkenning

In het overleg in het ‘Torentje’, met Mark Rutte en Arie Slob, werd duidelijk dat ook het kabinet erkent dat het lerarentekort geen zaak van het onderwijs is maar een maatschappelijk probleem! De dreiging van de staking op 6 november heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Lang leek er geen beweging in het kabinetsstandpunt te zitten maar uiteindelijk lag er toch een substantieel bedrag op tafel.
 

Het lerarentekort en de werkdruk zijn structurele problemen

Structurele problemen vragen ook om structurele oplossingen. FvOv-voorzitter Jilles Veenstra zegt hierover het volgende: “We hebben van het begin af aan aangegeven dat wij willen praten over structurele oplossingen. Dat bleek echter niet mogelijk. In plaats daarvan kwam er een bod van grotendeels incidenteel geld voor de resterende kabinetsperiode. Ondanks dat zijn we uiteindelijk toch akkoord gegaan, omdat we ervan overtuigd zijn dat een volgend kabinet een echte topprioriteit zal verlenen aan onderwijs. Daarmee zullen wat ons betreft deze middelen op termijn structureel worden. We zullen daar als gezamenlijke bonden en raden bij de begrotingsbehandeling komende week ook aandacht voor vragen.”
 

En de loonkloof?

De loonkloof tussen het po en het vo wordt hiermee niet structureel gedicht maar aan de cao-tafel zal een incidentele loonstijging, waarvoor 150 miljoen beschikbaar is, overeengekomen kunnen worden voor de werknemers in het po. Voor het vo zal deze 150 miljoen op de scholen een bestemming moeten krijgen, waarbij nadrukkelijk ook het personeel een actieve rol zal spelen. In onze claim voor het noodpakket hadden we extra aandacht gevraagd voor het personeel in het VSO (werkzaam in het diplomagerichte deel). Voor hen is structureel geld beschikbaar gekomen. Cao-partijen zullen hier afspraken over maken.
Ten slotte zijn er nog specifieke budgetten beschikbaar gesteld voor het begeleiden van startende leraren en voor het creëren van een persoonlijk scholingsbudget voor het personeel in het po (dit is er reeds in het vo).
 

De staking?

De uitgeroepen staking heeft zijn effect gehad. Zonder deze dreiging waren deze middelen er niet gekomen. Maar nu we een akkoord hebben gesloten, wordt de stakingsoproep ingetrokken. Doordat dit zo kort voor de stakingsdatum gebeurt is het voorstelbaar dat het niet voor alle scholen mogelijk is om die dag ‘gewoon’ les te geven. Waar scholen voor kiezen laten we aan de teams en directies. Met de PO-Raad en de VO-raad is afgesproken dat daar op een pragmatische manier mee omgegaan zal worden.
 

Ten slotte

Onze eisen zijn met het sluiten van dit convenant niet van tafel. In de aanloop naar nieuwe verkiezingen zullen we zeker inbrengen dat we gaan voor een verdere verlaging van de werkdruk en voor het dichten van de salariskloof tussen het po en het vo. Een nieuw kabinet zal de ingezette lijn moeten doorzetten en intensiveren!

Convenant-aanpak-lerarentekort.pdf
Nieuws