Curriculum.nu: vandaag werken aan het onderwijs van morgen

31 augustus

Ben je leraar of schoolleider en wil je alleen of met je school meewerken aan de ontwikkeling van het landelijke curriculum? Vanaf 18 september kun jij je dan op curriculum.nu aanmelden.

In het najaar worden uit de aanmeldingen 130 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen geselecteerd. Zij gaan verdeeld over 9 teams aan de slag om te benoemen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ze delen hun tussenopbrengsten in de praktijk en verzamelen feedback. Het ontwikkelproces begint in maart 2018. Er is een financiële tegemoetkoming beschikbaar om leraren en schoolleiders vrij te stellen die hierin gaan meewerken.

Probleemstelling

Wat moeten onze leerlingen leren om zich te ontwikkelen tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen jouw school voer je vast het gesprek over deze vraag. Het is inmiddels elf jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair en voortgezet onderwijs als geheel. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, maar vaak weinig in samenhang. Tijd dus om dat nu integraal te doen. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Wat is de kern van wat leerlingen moeten leren en hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving? Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO.

De initiatiefnemers willen met deze herziening:

  • Doorlopende leerlijnen versterken: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en daarna naar vervolgonderwijs.
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen.
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen.
  • Een betere balans brengen in de doelen van het onderwijs.

Gezocht: leraren, leiders en teams

We zoeken leraren, schoolleiders en schoolteams die aan de slag willen met een van de volgende leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/ Moderne Vreemde Talen, Nederlands, Rekenen/ Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Elk ontwikkelteam zal bestaan uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Aan ieder team wordt een aantal ontwikkelscholen gekoppeld. De geselecteerde leraren en schoolleiders gaan aan de slag om voor de bovengenoemde thema’s te benoemen wat leerlingen gedurende hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen. De ontwikkelteams werken vier keer drie opeenvolgende dagen samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Na elke sessie delen ze hun tussenproducten met
ontwikkelscholen. Deze scholen gaan in het leergebied aan de slag met curriculum ontwikkeling en zorgen met hun team voor inbreng en feedback op tussenresultaten van de ontwikkelteams. De tussenresultaten worden daarnaast gedeeld met andere betrokkenen, zoals onder andere het vervolgonderwijs, bedrijfsleven en lerarenopleidingen. Ontwikkelscholen en deelnemers aan de ontwikkelteams ontvangen een financiële tegemoetkoming waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden bekostigd. Meer informatie over het selectieproces en de voorwaarden is op curriculum.nu te vinden.

Waar kun je als NVON lid naar solliciteren?

Voor het ontwikkelteam van Mens & Natuur zijn uit het voortgezet onderwijs nodig: 2 docenten biologie, 2 docenten natuurkunde, 2 docenten scheikunde en 2 docenten techniek.

Ook voor andere ontwikkelteams zijn leden van de NVON kansrijk. Hierbij valt te denken aan:

  • het ontwikkelteam Burgerschap, waar voor bètaburgerschap een docent, met als achtergrond ANW of wetenschapsoriëntatie, zeker geschikt is.
  • het ontwikkelteam Digitale geletterdheid, waar naast informaticadocenten, bètadocenten en techniekdocenten met veel ervaring met het toepassen van digitale zaken, zoals robotica of sociale media zeker ook kans maken.
  • het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde, waar een bètadocent met veel ervaring in het toepassen van vakoverstijgend rekenen een zeker ook een geschikte kandidaat is.

Aanmelden

Vanaf 18 september kunnen scholen, leraren en schoolleiders zich aanmelden als ontwikkelschool of deelnemer aan een ontwikkelteam. Op www.curriculum.nu staat alle informatie over het selectieproces. De ontwikkelteams starten in maart 2018 en hun traject eindigt eind 2018. Begin 2019 worden de uitkomsten gedeeld met de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen. De Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs zorgen, via het projectbureau Curriculum.nu, gezamenlijk met onder andere vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en vmbo voor de benodigde voorbereiding. Er is (en wordt) immers al veel ontwikkeld en bedacht rondom verschillende leergebieden. Een adviesgroep van wetenschappers reflecteert op het proces en de uitkomsten. Aanmelden kan via curriculum.nu

Onderwijs2032 en Curriculum.nu

Curriculum.nu is het vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In januari 2016 heeft Platform Onderwijs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. Deze is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk. Tegelijkertijd is het draagvlak voor de visie onder leraren onderzocht en op basis van de uitkomsten is een aantal aanpassingen gedaan. De Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis hiervan een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om het curriculum daadwerkelijk te herzien. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties verzocht ze om het plan op verschillende punten aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en is het van start gegaan onder de naam Curriculum.nu. De eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. Leraren vervullen in de aanpak een sleutelrol.

Nieuws