<title>NVON</title>

Vervolgtraject Curriculum.nu

De voorstellen die gemaakt zijn door ontwikkelteams, en op 10 oktober 2019 aangeboden zijn aan minister Slob, worden via een aantal stappen uitgewerkt tot kerndoelen en eindtermen voor het basisonderwijs en de onderbouw VO. In dit traject doet ook de NVON mee, en kunt u als lid een belangrijke rol vervullen. Lees verder om te ontdekken hoe u kunt meedoen en kunt solliciteren.

Curriculum.nu gaat verder

Na twee kamerdebatten en stemmingen eind juni 2020 in de Tweede Kamer is duidelijk geworden dat Curriculum.nu doorgang kan vinden. Via verschillende moties heeft de tweede kamer expliciet benoemd dat vakverenigingen van leraren betrokken moeten worden in het vervolgtraject van Curriculum.nu. Ook is vastgesteld dat in het vervolg van Curriculum.nu van de bovenbouw de bètavakken, naast de kernvakken nederlands, engels en wiskunde, met voorrang vernieuwd moeten worden. Die urgentie is met name in de bovenbouw vmbo voelbaar. 

Stap 1: Een tijdelijke curriculumcommissie (wetenschappers) kijkt of de voorstellen die de ontwikkelteams gedaan hebben geschikt zijn om als basis te dienen om de eindtermen en kerndoelen op te baseren. Daarnaast kijkt men hoe de samenhang tussen de leergebieden versterkt kan worden. Dit is een traject dat door het ministerie ingezet is en daar heeft de NVON geen bemoeienis mee. 

Stap 2: Als deze tijdelijke commissie het werk heeft afgerond, wordt het materiaal van de ontwikkelgroepen verder bewerkt tot eindtermen en kerndoelen. Voor het uitvoeren van dit werk én voor het beoordelen van de kwaliteit worden vakverenigingen van leraren ingeschakeld.

Daarmee is een flinke klus voor (de leden van) de NVON ontstaan. Uiteraard geven we daar als bestuur graag gehoor aan, maar we hebben daarvoor onze leden wel nodig.

 

Meedoen in ontwikkelteams

Er worden ontwikkelteams voor kerndoelen en eindtermen PO en onderbouw VO ingericht voor de leergebieden van Curriculum.nu. De NVON is in het bijzonder betrokken geweest bij Mens en Natuur, en dat zal ook in het vervolgtraject het geval zijn. We roepen u op om te solliciteren als lid voor de ontwikkelteams.

Bijgevoegd vind je een factsheet met meer info. Wil je weten hoe jouw collega-leraren het hebben ervaren en waarom je ook mee zou moeten doen? Bekijk dan dit filmpje.

In het kort: 

Wat: Werk mee aan de herziening van het landelijk curriculum (po en onderbouw vo); breng jouw expertise in en geef feedback.
Wanneer: Januari 2021 - december 2021
Vergoeding: Je werkgever wordt vergoed voor de tijd die je besteedt aan curriculum.nu ten behoeve van vervanging.
Wie: In totaal zoekt het SLO 80 leraren. De teams waarin je werkt, zijn opgesteld rondom een leergebied. We gaan werken met 9 bestaande leergebieden: Nederlands, Rekenen en Wiskunde, Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Engels/MVT, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

Dit is dé kans om mee te werken aan de kerndoelen van morgen. En zo bij te dragen aan de voorbereiding op de toekomst van alle leerlingen in Nederland. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en een verdieping van je vakexpertise.

De ontwikkeling voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs start in 2021, hiervoor kan je je nog niet aanmelden.

 

Meedoen als adviseur

Stap 3: De NVON wordt ook betrokken om advies te geven over de producten die de ontwikkelgroepen gaan opleveren. 

Het hele traject loopt van oktober 2020 tot december 2021, en dat is een zeer beperkte periode waarin veel moet gebeuren.

Op dit moment is SLO bezig met het inrichten van dit adviestraject. Over enkele weken wordt duidelijk hoe dit vorm krijgt, en welke rol de NVON hierin kan gaan spelen.

Ook de manier waarop we die adviesfunctie binnen de NVON vorm willen geven wordt op basis hiervan verder uitgewerkt.

Daarover volgt dus op korte termijn nog verdere informatie.

 

Meer informatie over curriculum.nu vind je op de website. Heb je nog vragen? Mail naar info@curriculum.nu en je vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

 

 

Jan Jaap Wietsma, voorzitter NVON