<title>NVON</title>

Voorwaarden

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle nascholingen die door de NVON georganiseerd worden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende deelname aan door de NVON georganiseerde nascholingen. Voor vragen over nascholingen kunt u op werkdagen tussen 9.00u en 12.30u telefonisch contact opnemen met het secretariaat (0522-243347) of een e-mail sturen naar secretariaat@nvon.nl. Vragen zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Inschrijving voor een nascholing vindt plaats via de website van de NVON, door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier. U krijgt direct een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Bij inschrijving gaat u een betalingsverplichting aan. Op door u verstrekte gegevens is de privacyverklaring van de NVON van toepassing. Op alle met de NVON aangegane overeenkomsten is een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing.
De factuur ontvangt u per mail direct na inschrijving. Betaling kan via iDeal of overboeking. Bij niet betalen ontvangt u twee maal een herinnering, daarna kan de NVON besluiten een incassobureau in te schakelen om de verschuldigde deelnamekosten te innen. 
Ongeveer een week voor aanvang van de nascholing ontvangt u een e-ticket. Dit laat u scannen bij aanvang van de nascholing. Na afloop van de nascholing ontvangt u via e-mail een certificaat van deelname en een evaluatieformulier.

Annulering door deelnemer:
De deelnemer aan een nascholing heeft het recht deelname aan de activiteit te annuleren zonder opgaaf van redenen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden.
Annuleren kan via e-mail aan secretariaat@nvon.nl. Een telefonische annulering dient altijd via e-mail te worden bevestigd door de deelnemer. NVON stuurt na ontvangst van een annulering een bevestiging via e-mail. Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst is kosteloos. Reeds betaalde deelnamekosten zullen binnen een week teruggestort worden. Bij annulering op een later tijdstip bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Wel kunt u zich altijd, tot op het moment van aanvang van de nascholing, kosteloos laten vervangen door een collega. Dit dient voor aanvang te worden doorgegeven aan het secretariaat. Bij tussentijdse verhindering (na aanvang van de nascholing, bijvoorbeeld bij meerdaagse cursussen) kunt u zich alleen in overleg en na toestemming van de NVON laten vervangen en bent u het volledige bedrag van de cursus verschuldigd ook in het geval van afwezigheid bij (een deel van) de nascholing. Ook gratis activiteiten dient u in geval van verhindering tijdig te annuleren. Bij annuleren binnen 5 werkdagen voor aanvang van de gratis activiteit kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Annulering of wijziging door NVON:
NVON heeft het recht een nascholing te annuleren, uit te stellen of te verplaatsen naar een andere locatie indien daarvoor voldoende redenen aanwezig zijn. NVON zal de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In geval van annulering t.g.v. te weinig inschrijvingen zal dit uiterlijk een week voor aanvang van de nascholing zijn. In het geval van overmacht is het mogelijk dat de nascholing korter van tevoren wordt geannuleerd (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent). Reeds betaalde deelnamekosten zullen bij annulering door NVON volledig worden terugbetaald binnen een week na annulering. Bij datum- of locatiewijziging kan de deelnemer kosteloos annuleren indien de datum of locatie niet schikt.

NVON heeft het recht inhoudelijke wijzigingen door te voeren in het programma indien daartoe voldoende redenen zijn. Ook sprekers/cursusgevers kunnen zo nodig vervangen worden. In deze gevallen zal NVON alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen. Deelnemers zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de wijziging.

Copyright en eigendomsrecht:
Het auteurs- en eigendomsrecht van lesmateriaal gebruikt bij NVON-nascholingen ligt bij de auteur van het materiaal, tenzij het lesmateriaal betreft dat specifiek in opdracht van de NVON is ontwikkeld voor NVON-nascholingen. Dan ligt het eigendomsrecht bij de NVON.

Klachten:
Een klacht betreffende een door de NVON aangeboden nascholing kan door de deelnemer schriftelijk of per e-mail worden gestuurd aan het secretariaat.
Eventuele klachten worden volgens de klachtenregeling van de NVON afgehandeld.

Versie: 10-10-2023

CRKBO Geregistreerd

De NVON is een CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO