<title>NVON</title>

Klachtenregeling

Klachtenregeling, van toepassing op alle nascholingen die door NVON georganiseerd worden.

NVON doet haar uiterste best de kwaliteit van de nascholingen hoog te houden en heeft daarbij de feedback van deelnemers nodig. Evaluaties worden door NVON geanalyseerd en indien daar aanleiding toe is worden maatregelen genomen om de diensten betreffende nascholingen te verbeteren.

Als een deelnemer onverhoopt een klacht heeft over de inhoud, een docent of de organisatie van een nascholing kan hij/zij deze klacht indienen door een e-mail met een heldere beschrijving van de klacht te sturen naar secretariaat@nvon.nl. Ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen per e-mail bevestigd door het secretariaat. De klacht wordt behandeld door een klachtencommissie bestaande uit Rosa Koerhuis (secretariaat), Erwin van Ballegoij (hoofd NVON-bureau) en Jan Jaap Wietsma (voorzitter NVON). De klachtencommissie zal zo nodig contact opnemen met de klager met het verzoek de klacht toe te lichten. Eventuele betrokkenen zullen op de hoogte worden gesteld van de klacht en de gelegenheid krijgen de klachtencommissie te informeren. De klachtencommissie vormt een oordeel, besluit eventueel tot te nemen maatregelen, en zal de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht hiervan op de hoogte stellen. Als er langere tijd nodig is om de klacht af te handelen zal de klager daarvan op de hoogte worden gesteld, waarbij een indicatie gegeven wordt van de termijn waarop uitsluitsel verwacht kan worden.

Beroepsmogelijkheid
Indien klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling bestaat een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, in de persoon van mevr. S. Roelofsen (jurist bij KVLO). Klager en NVON zijn verplicht alle tot dan toe verzamelde gegevens betreffende de klacht te verstrekken aan mevr. Roelofsen. Zij zal beide partijen in de gelegenheid stellen de klacht schriftelijk of mondeling toe te lichten. Mevr. Roelofsen zal zo nodig verder onderzoek verrichten om tot een oordeel te komen. Haar uitspraak is voor beide partijen bindend en eventuele consequenties zullen door de NVON snel worden afgehandeld.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en tot een jaar na afhandeling bewaard in een klachtenregister.
 

Deze klachtenprocedure is op 1 november 2019 in werking getreden.