<title>NVON</title>

COVID-19

Op deze pagina vindt u infomatie over COVID-19 en het onderwijs.

De overzichtspagina van de overheid met informatie over COVID-19 en het onderwijs, vindt u hier.

Informatie over voorrang voor onderwijspersoneel bij testen, vindt u hier.

De beslisboom 12+ 'thuisblijven of naar school/werk' staat hier. (versie 4 december 2020)

Informatie over ventilatie is te vinden in het adviesdocument van het RIVM en de handreiking van de sectororganisaties.

Een overzicht met online lesmateriaal voor natuurkunde, scheikunde en biologie is hier te vinden.

 

 

Protocollen en servicedocumenten

NVON protocol practica (versie 01 september 2020)


Speciaal onderwijs

Protocol Speciaal Basisonderwijs / Speciaal Onderwijs (versie 23 juni 2021)

Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (versie 24 juni 2021)

Protocol bewegingsonderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs (versie 4 februari 2021)

Servicedocument primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs) coronavirus (versie 21 september 2021)

Servicedocument voortgezetonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs coronavirus (versie 21 september 2021)

Gebundelde Q&A's primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs (versie 21 september 2021)

Gebundelde Q&A's voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (versie 21 september 2021)

 

Basisonderwijs

Protocol Basisonderwijs (versie 23 juni 2021)

Protocol bewegingsonderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs (versie 4 februari 2021)

Servicedocument primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs) coronavirus (versie 21 september 2021)

Gebundelde Q&A's primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs (versie 21 september 2021)

Kamerbrief over extra hulp voor de klas en verbeterde naleving maatregelen COVID-19 (versie 16 november 2020)
 

Voortgezet onderwijs

Protocol onderwijs school tijdens corona (versie 31 maart 2021)

Protocol gedeeltelijke sluiting schoolgebouwen (versie 15 december 2020)

Mondkapjes in het onderwijs (versie 13 oktober 2020)

Corona-norm in de Arbocatalogus-VO (versie 16 september 2020)

Servicedocument voortgezetonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs coronavirus (versie 21 september 2021)

Gebundelde Q&A's voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (versie 21 september 2021)

Kamerbrief over extra hulp voor de klas en verbeterde naleving maatregelen COVID-19 (versie 16 november 2020)

Kamerbrief over stand van zaken november 2020 eindexamen VO 2021 (versie 20 november 2020)

Handreiking examinering van het broepsgerichte profielvak in schooljaar 2020-2021 (versie 20 november 2020)

Kamerbrief: Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021 (16 december 2020)

Kamerbrief: Loslaten 1,5-maatregel in voortgezet onderwijs en deel 1 OMT-advies 114 (22 mei 2021)

Servicedocument examens 2021 (versie 16 maart 2021)

Normering centrale examens 2021
 

MBO

Richtlijnen van en voor het middelbaar beroepsonderwijs in de huidige coronavirus COVID-19- periode (versie 23 september 2021)

Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (versie 24 september 2021)

Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 (versie 23 januari 2021)

Afspraken veilig vervoer MBO, HBO en WO (24 juni 2020)

Landelijke inzet "Veilig vervoer MBO, HBO en WO" (versie 27 oktober 2020)

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 - veelgestelde vragen mbo, vavo en overige volwasseneneducatie (versie 01 juli 2020)

Kamerbrief over extra hulp voor de klas en verbeterde naleving maatregelen COVID-19 (versie 16 november 2020)

Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 17 maart 2021)
 

Hoger onderwijs

Servicedocument HO - 2021-2022, versie 12.0 (versie 22 september 2021)

Afspraken veilig vervoer MBO, HBO en WO (versie 24 juni 2020)

Landelijke inzet "Veilig vervoer MBO, HBO en WO" (versie 27 oktober 2020)

Landelijk dynamisch dakpanmodel (versie 24 juni 2020)

 

Veel gestelde vragen (FAQ's)

 

Gedeeltelijke sluiting scholen

Q&A van het Ministerie van OCW (versie 22 juni 2021)Scholen open

Besmetting voorkomen

1. Advies hygiëne
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.

2. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?
De 1,5 meter regel geldt voor al het personeel en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Voor fysiek contact gelden de volgende algemene richtlijnen:
•   Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
•    Er worden geen handen geschud.
•    Hoesten en niezen in de elleboog.
•    Niet aan je gezicht zitten.

3. Advies ventilatie
Informatie over ventilatie is te vinden in het adviesdocument van het RIVM en de handreiking van de sectororganisaties. Voor 1 oktober moeten scholen aan leerlingen en personeel laten weten of voldaan kan worden aan de ventilatienormen. Zo niet, dan moet de school advies inwinnen bij de GGD en een plan van aanpak maken. Bij maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn heeft de (g)mr instemmingsrecht. Waar het specifiek gaat over het personeel moet de personeelsgeleding instemmen. 

4. Gebruik van mondkapjes
Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.
Zie hier de informatie vanuit de rijksoverheid.

Rechten en plichten

5. Is het voor mij veilig om les te geven?
Leraren behorend tot de risicogroepen (chronisch ziek, COPD/longziekte, diabetes, hartklachten) gaan nog niet voor de groep staan. Zij werken vanuit huis. Dit in overleg met de werkgever.

6. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Het is wel verstandig om eventuele zorgen met de werkgever bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen.

7. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?
Aan de hand van de RIVM-richtlijnen kan bepaald worden of je medisch kwetsbaar bent.
Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de werkgever).

Behoor je tot de risicogroep dan is het raadzaam om dit met jouw werkgever te bespreken. Geef daarbij aan dat je beschikbaar bent om bijvoorbeeld thuis werkzaamheden te verrichten. Indien er discussie tussen jou en jouw werkgever ontstaat, dan is het verstandig naar de bedrijfsarts te gaan. Premier Rutte heeft op 21 april aangegeven dat leerkrachten die binnen de risicogroep vallen niet voor de groepen met kinderen hoeven te staan. Bij een verder oplopende discussie is het verstandig contact op te nemen met de juristen van je vakvereniging.

8. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen vrijgesteld worden van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).

Bespreek deze zorgen met jouw werkgever en zoek met elkaar naar maatwerkoplossingen. Denk daarbij aan thuiswerken of het ruilen van werkzaamheden met collega’s. Lukt dit niet, dan raden we jou aan de hygiënevoorschriften zo goed als mogelijk op te volgen, zeker wanneer je thuiskomt van het werk.

9. Krijg ik doorbetaald als ik in quarantaine moet na mijn vakantie?
Als de quarantaine volgt op een vakantie naar een gebied met oranje of rood reisadvies dan KAN de werkgever loon inhouden. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Lees HIER meer over vakantie en quarantaine. 

10. Als ik vanwege corona niet kan werken, moet ik deze uren dan inhalen? 
Je schoolbestuur kan je niet verplichten om de uren in te halen. Er is sprake van overmacht en dat komt op grond van de wet in principe voor rekening en risico van de werkgever. 

Overig

11. Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?
Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 kunnen groepsactiviteiten, zoals sportdagen en excursies, weer doorgang vinden. Hierbij dienen volwassenen rekening te houden met de 1,5 meter richtlijnen.
Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, sportdagen en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. Zie algemene protocol van de VO-raad voor volledig openen in voorgezet onderwijs en het servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs.

12. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
Stagiaires kunnen de werkdruk/belastbaarheid van groepsleerkrachten ontlasten. Als het kan zonder extra belasting van het OV en met instemming van de werkgever, dan moet het kunnen. Probeer daarbij het aantal volwassenen in één ruimte te beperken.

13. Hoe zit het met onderwijs op afstand en de AVG?
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de verantwoordelijkheden van scholen en onderwijsinstellingen op een rijtje gezet. Deze informatie kun je HIER vinden. Je vindt hier ook een document met tips over beeldbellen en digitaal surveilleren. 

14. Hoe bieden we op een veilige manier de lichamelijke zorg die sommige leerlingen nodig hebben? (met name van toepassing op het (v)so)
De werkgever moet zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen om de medische en/of verpleegkundige zorg in het (speciaal) onderwijs te kunnen verlenen. 

15. Moet onderwijstijd geregistreerd worden en eventueel later ingehaald?
Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit onder de huidige omstandigheden. Onderwijstijd hoeft niet geregistreerd of gecompenseerd te worden, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier in het toezicht rekening mee.

16. Hoe werkt de voorrangsregeling voor onderwijzendpersoneel?
Vanaf maandag 21 september kan onderwijspersoneel in het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs voorrang krijgen bij de coronatesten. De medewerker wordt in de ochtend getest, en de uitslag van de test volgt in principe dezelfde dag. In sommige regio’s kan het iets langer duren, afhankelijk van de capaciteit in de laboratoria. Lees hier de volledige informatie van de regeling.