Voorwoord: Gewoon? verder

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Gewoon? verder

Vorige Volgende

De zomer van 2020 ligt inmiddels achter ons en we hebben de eerste activiteiten van het nieuwe schooljaar er al weer op zitten. Wat we in maart hebben afgelast, beter: uitgesteld tot betere tijden, willen we wel een keer oppakken. We zijn intussen gewend aan onlinebijeenkomsten en -lessen. De ervaring leert wel dat interactie en elkaar goed begrijpen met online bijeenkomsten flink tekort komen. Het is gelukt om eind juni onze jaarvergadering 2020 online te laten doorgaan. We hopen die in het voorjaar van 2021, tijdens de grote NVONconferentie voor al onze leden, wel weer fysiek te kunnen houden. Bijdragen en suggesties voor dit congres zijn nog steeds welkom.

Vernieuwing

Met NieuwNVON bezinnen we ons op de doelen en de inrichting van de NVON. Dit traject zal langere tijd in beslag nemen. Voor de korte termijn vragen meerdere vraagstukken onze aandacht. Het gaat dan over de inhoud van onze vakken, degenen die de vakken geven en waar dat onderwijs gegeven wordt. Dit krijgt vorm als bestuur, bureau en leden dit seizoen gaan werken aan stroomlijnen van verschillende activiteiten rond toetsing (waarover Anneke Thurlings, de nieuwe hoofdredacteur NVOX, elders in dit nummer schrijft), het verder
ontwikkelen van onze visie op onderwijsbevoegdheden en het versterken van de rol van de NVON in het basisonderwijs.

Inhoud

Ook de politiek is bezig om de inhoud van het onderwijs opnieuw vorm te geven. Waar het begin maart in het debat over Curriculum.nu behoorlijk knetterde, kon de kamer in juni een stuk beter leven met de insteek die het ministerie hiervoor gekozen heeft. Mede op grond van ons advies zijn moties ingediend en aangenomen, waaronder nadrukkelijke betrokkenheid van vakverenigingen (waaronder de NVON) in het vervolgproces, bijvoorbeeld bij de samenstelling van commissies die kerndoelen en eindtermen gaan ontwikkelen. Een andere motie zorgt ervoor dat de bètavakken van de bovenbouw vmbo, naast de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen, met voorrang aandacht krijgen. Dat is hard nodig. Omwille van de samenhang krijgen ook de bètavakken op havo-vwo prioriteit, hoewel de bedoeling is dat de aanpassingen beperkt blijven, zoals de NVON al eerder heeft geadviseerd.

Door wie?

Een politiek proces dat al een tijd loopt is het veranderen van het stelsel bevoegdheden en de opleiding van leraren. We volgen dat als NVON met open oren en ogen. Maar voor we onze mond open doen is het belangrijk dat we weten wat we moeten zeggen en tegen wie. Vandaar dat het bestuur heeft ingestemd met mijn voorstel om dit thema door een adviescommissie van ter zake kundige NVON-leden te laten bestuderen. We kunnen als NVON dan laten doorklinken wat het belang is van inhoudelijk deskundige vakmensen voor de klas.
Dat raakt iedereen binnen de NVON.

Waar?

Door Curriculum.nu komt een vernieuwing op gang, die het leergebied Mens en Natuur in het basisonderwijs sterker zal maken. Dát onderwijs moet ook onze aandacht krijgen, want uiteindelijk zal dat doorwerken in het voortgezet en hoger onderwijs. Hoe zorgen we dat dit onderwijs inhoudelijk van hoge kwaliteit is? Hoe kunnen we als NVON relevant zijn voor het basisonderwijs, en hoe geven we dat binnen de NVON vorm? Dat moeten we uitzoeken. U raadt het al: ook dit is werk voor een commissie. Wie interesse heeft om hieraan bij te dragen, nodig ik uit om mij een reactie te sturen. 

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

337_NVOX20_TDS_NR-7.pdf
NVOX

NVOX 2020 • nummer 7 • bladzijde 337