Beter weten over eten. Deel 3, Leeractiviteit 4 Op goede gronden

25 juni • Marijke Domis, Maarten Foeken

De kwaliteit van de bodem is belangrijk voor een goede plantengroei en daarmee voor de opbrengst van land- en tuinbouwgewassen. De uitvinding van kunstmest zorgde ervoor dat het gehalte aan mineralen in de bodem verbeterd kon worden. Overbemesten van de bodem heeft echter flink nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de bodem, de lucht en het oppervlaktewater (eutrofiëring). De kwaliteit van een bodem wordt niet alleen bepaald door het gehalte aan mineralen en andere abiotische factoren. De bodem herbergt een heel ecosysteem met uitgebreide relaties tussen de planten(wortels) en andere organismen die in de bodem leven. Het evenwicht tussen de ondergronds levende organismen (de biotische factoren) is net zo belangrijk voor de groei van de bovengrondse gewassen als de vruchtbaarheid van de bodem.

Vorige Volgende

De klas wordt verdeeld in twee- of drietallen waarbij elk groepje een of meer van 6 onderzoekjes die te maken hebben met (abiotische) eigenschappen van een bodem doet.

De resultaten van elk onderzoekje worden verwerkt en de bijbehorende vragen worden beantwoord. De resultaten van elk onderzoekje en de antwoorden op de bijbehorende vragen worden klassikaal besproken. Op grond daarvan wordt een totaalplaatje van de kwaliteiten van een bepaalde bodem gemaakt. Vervolgens kan besproken worden wat dit betekent voor de mogelijke plantengroei.

Leerlingen- en/of aanvullend materiaal

Het materiaal dat nodig is om de opdrachten uit te kunnen voeren, is in de bijlagen bij dit artikel te vinden.

Bronvermelding
  1. Boek: Marijke Domis en Maarten Foeken (2016). Doen we practicum? Thema’s uit de biologie. Deel 2 (17-33).
  2. Mieke Kapteijn, Marcel Kamp en Els de Hullu (2018). Ecologie leren en onderwijzen (142-145) paragraaf 6.6
  3. Mieke Kapteijn, Marcel Kamp en Els de Hullu (2018). Ecologie leren en onderwijzen (118-124) Lijbert Brussaard en Ron de Goede: De vele gezichten van de regenworm
  4. Artikel in het boek 'Beter weten over eten': ‘Duurzame innovatieve teelttechniek op school’ van Ida Hendricks-de Bruin
LA-3.4.1-Het-luchtgehalte-van-de-bodem.docx LA-3.4.2-Vochtgehalte-van-de-bodem.docx LA-3.4.3-Het-temperatuurverloop-in-de-droge-en-in-natte-bodem.docx LA-3.4.4-De-Invloed-van-de-temperatuur-op-de-ontkieming-van-zaad-en-groei-van-wortels.docx LA-3.4.5-De-zuurgraad-van-de-stoffen-in-de-bodem.docx LA-3.4.6-De-buffercapaciteit-van-de-bodem.docx
Leswerk